EKONOMİ Haber Girişi : 08 Kasım 2023 08:56

EYÜPSULTAN BELEDİYES'NDEN PARK İHALESİ

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz ve Alibeyköyde muhtelif inşaat işleri için ihale açtı.

PARK İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kemerburgaz 347 Parselde ve Alibeyköy Merkez Mahallesi Şehit Halil Aydın Parkında Muhtelif İnşaat İşleri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1228224

1- İdarenin

a) Adı: EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 EYÜPSULTAN/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2124443000 - 2126122000

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı: Kemerburgaz 347 Parselde ve Alibeyköy Merkez Mahallesi Şehit Halil Aydın Parkında Muhtelif İnşaat İşleri Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: Toplamda 212 Kalem Kemerburgaz 347 Parselde ve Alibeyköy Merkez Mahallesi Şehit Halil Aydın Parkında Muhtelif İnşaat İşleri Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Kemerburgaz, Eyüpsultan / İstanbul ve Alibeyköy, Eyüpsultan / İstanbul

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 04.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Ek-1 Numune Teslim Tutanağı

İhale Genel Teknik Şartnamesinin 5. BÖLÜM: NUMUNE İSTENİLEN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR Başlıklı maddesi doğrultusunda hazırlanan EK-1 Numune Tutanağı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan B III ve/veya A XVIII Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği - Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

A- Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıda gösterilmiştir. 1: ÖZEL 1 - DRENAJ KANALLARI İÇİN MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (NAKLİYE DAHİL) 1 PUAN 2: ÖZEL 3- 3-4 NOLU MICIR TEMİNİ VE SERİLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 1 PUAN 3: ÖZEL 4 - 1 NOLU MICIR TEMİNİ VE SERİLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 1 PUAN 4: ÖZEL 5 - KUM (0-2 MM) TEMİNİ VE SERİLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 6 PUAN 5: ÖZEL 6- ÇAKIL (0,7-1,5 CM) TEMİNİ VE SERİLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 5 PUAN 6: ÖZEL 8- BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 3 PUAN 7: ÖZEL 11 - 55 MM SENTETİK ÇİM ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (SBR GRANİL+SİLİS KUM+TABAN YASTIĞI (FİFA AKREDİTELİ) M TEMİNİ VE UYGULAMASININ YAPILMASI 2 PUAN 8: ÖZEL 12- LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) 1 PUAN 9: ÖZEL 15- PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI 3 PUAN 10: ÖZEL 21- 7-15 MM ARASI GRANÜLOMETRİK MALZEMENİN MAKİNE İLE SAHA İÇİNE SERİLMESİ VE TESVİYE EDİLMESİ 2 PUAN 11: ÖZEL 22 - 0-2 MM KUM, TOPRAK KONDİSYONERİ VE KİMYASAL GÜBRENİN VE İZ ELEMENTLERİN KARIŞTIRILMASI, KARIŞTIRILAN MALZEMENİN SAHAYA MAKİNE YARDIMI İLE SERİLMESİ VE ÇİM SERİMİ ÖNCESİ SULANARAK İNCE TESVİYESİNİN YAPILARAK SIKIŞTIRILMASI 2 PUAN 12: ÖZEL 28- TOPRAK KONDİSYONERİ OLARAK POMZA-LEONARDİT KARIŞIMI TEMİN EDİLMESİ VE VE JETASYON TABAKASINA KARIŞTIRILMASI VE UYGULANMASI 3 PUAN 13: ÖZEL 29- FUTBOL SAHASI ÇİMİNİN ADAPTASYONUNU TAMAMLAYANA KADAR GEÇECEK 6 AYLIK SÜRE BOYUNCA İDARE MALI MAKİNELER İLE KUM, MAZOT V.B SARF MALZEMELERİ DAHİL OLMAK ÜZERE SAHAYA BAKIM YAPILMASI, (SU VE ELEKTRİK GİDERİ HARİÇ) 3 PUAN 14: ÖZEL 30- RULO HİBRİT ÇİM TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 7 PUAN 15: ÖZEL 31 RULO HİBRİT ÇİMİN İÇ DOLGULARININ YAPILARAK UYGUN VARYETEDE TOHUM EKİMİNİN YAPILMASI 4 PUAN 16: ÖZEL 33- SELENOİD VANALARIN YERLEŞTİRİLECEĞİ ANA DAĞITIM KOLLEKTÖRÜ YAPILMASI VE İŞLETMEYE ALINMASI (PAKET HİDROFORDAN KOLLEKTÖR ÇIKIŞINA KADAR YAPILACAK TÜM ÖZEL İMALATLAR DAHİLDİR) 2 PUAN 17: ÖZEL 39- SULAMA SİSTEMİ BORU VE BAĞLANTILARI İÇİN EL İLE KANAL KAZISI YAPILMASI VE KANAL GERİ DOLGULARININ YAPILMASI (NAKLİYELER DAHİL) 1 PUAN 18: ÖZEL 95- EN GENİŞ KENARI 600 MM.YE KADAR OLANLARDA 0,60 MM. GALVANİZLİ SAÇTAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 2 PUAN 19: ÖZEL 164- 3*120+70 NYY ANA BESLEME KABLOSU TEMİNİ VE UYGULAMASININ YAPILMASI 1 PUAN TOPLAM PUAN: 50 Tabloda yer alan iş kalemleri için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için tablo 1 de yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 5 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.